1. Kontaktní údaje

Název: Zdeňka Růžová Kučeravá (dále jen “prodávající”)

Bydliště: Na Vyhlídce 384, Kamenice 251 68

IČO: 06617719

Živnostenského oprávnění vydané Městským úřadem Říčany

Telefon: +420 731 112 347

Email: mamoupoprve@seznam.cz

Kontaktní adresa: Na Vyhlídce 384, Kamenice 251 68

2. Všeobecná ustanovení

 

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

2.2 Internetový obchod (dále jen "e-shop") je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mamoupoprve.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

2.3 Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

2.4 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2.5 Odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2.6 Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu na webové stránce potvrzuje, že se seznámil a výslovně souhlasí s obchodními podmínkami a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je pouze zboží nebo produkt (dále jen “zboží”) uvedené v kupní smlouvě. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je pravdivé uvedení kontaktních údajů - jméno, adresa, e-mail a telefon kupujícího. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.

 

3.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu.

 

3.3 Objednávkový formulář obsahuje informace:

a) o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží

c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky)

 

3.4 Před zasláním objednávky může kupující měnit, kontrolovat a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pokladna“.

3.5 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou.

3.6 Prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad - fakturu nejpozději do 1 - 2 pracovních dnů. Faktura obsahuje údaje pro pokyny k platbě pro kupujícího, který si zvolil platbu převodem na účet.

3.7 O vyhotovení objednávky a jejím zaslání je kupující informován také e-mailem.

3.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) nebo v případě nejasností požádat kupujícího o dodatečné potvrzení či vyjasnění objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Způsob platby a doručování zboží

 

4.1 Cenu produktu/zboží a případné náklady na balení a na dopravu hradí kupující bezhotovostně následujícími způsoby:

a) službou PayPal

b) převodem na účet prodávajícího č. 1016520056/6100 vedený u společnosti Equa bank (dále jen “účet prodávajícího”).

c) online kartou

 

4.2 Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

4.3 Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.4 Platba je jednorázová.

 

4.5 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Dodací lhůta zboží je vždy uvedena u jednotlivých položek. V případě zboží zhotovovaného na zakázku, je dodací lhůta nejpozději do 3 týdnů.

 

4.6 Dodací lhůta počíná běžet dnem uhrazení příslušné částky včetně případného přepravného na účet prodávajícího.

 

4.7 Zboží je zasíláno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři podle váhy objednávky buď službou PPL za jednotnou cenu 110,- Kč nebo Českou Poštou za jednotnou cenu 55,- Kč. V případě objednávky v hodnotě nad 3000,- Kč je poštovné zdarma. Při objednávce zboží nehmotného povahy (např. e-book nebo střihy) je zaslání zdarma a to elektronickou poštou, kupujícímu je zaslána URL adresa s přístupovými údaji nebo zboží samotné nejpozději do 1 - 3 pracovních dní.

 

4.8 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.9 Kupující je povinen zboží od dopravce převzít. Kupující si při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškození tato poškození oznámí doručovateli. O poškození zásilky je nutné sepsat zápis o škodě. Tento zápis o škodě kupující pošle prodávajícímu, který bude zásilku reklamovat u doručovací společnosti.

 

4.10 V případě, kdy kupující provede úhradu převodem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží (např. z důvodu výpadku na centrálním skladu), prodávající neprodleně informuje kupujícího a nabídne mu výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve stanovené lhůtě. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu kupní smlouvy. V případě, že kupující takovou změnu neakceptuje, bude mu vrácena již uhrazená částka v plné výši nejpozději do 5 pracovních dnů.

 

4.11 V případě, že není možné, aby dodavatel dodal objednané zboží prodávajícímu a nepřistoupí-li kupující ke změně předmětu smlouvy, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

 

5.1.1 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.4. má kupující právo v souladu se zákonem č. 89/2012 Zákon o ochraně spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy během 14 dnů. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

5.1.2 Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

5.1.3 Kupující může použít formulář o odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím ZDE>>>. Kupující může zvolit i volnou formu, která musí obsahovat č. objednávky, datum dodání a jméno kupujícího. Součástí formuláře je kopie dokladu o koupi zboží.

5.1.4 Vyplněný formulář kupující odešle na e-mail: mamoupoprve@seznam.cz nebo na adresu Zdeňka Růžová Kučeravá, Na Vyhlídce 384, Kamenice 251 68.

 

5.1.5 Zboží musí být odesláno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to doporučeně na adresu: Zdeňka Růžová Kučeravá, Na Vyhlídce 384, Kamenice 251 68. Zboží musí být nepoškozené v původním stavu (nepoužité). Zboží nelze vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

 

5.1.6 Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a nákladů na doručení do 14 dnů od převzetí vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, pokud se výslovně nedohodnou jinak. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

5.1.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.1.8 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

5.1.9 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

a) Je-li zboží na základě žádosti Kupujícího upraveno pro jeho potřebu, tzn. ušito na míru.

b) Je-li zboží vybaleno, nemůže být z hygienických důvodů vráceno.

 

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího:

 

5.2.1 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila kupní smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

a) prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti

b) porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 13 OP) ze strany zákazníka

6. Storno objednávky

 

6.1 Objednávku lze stornovat do 24 hodin od potvrzení objednávky a to formou e-mailu nebo telefonicky nebo také po dohodě, za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno. Pokud zboží bylo již expedováno, je kupující povinen uhradit náklady na dopravu zboží.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace zboží a záruka

 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3 Není možné reklamovat závadu, o které byl kupující informován před koupí zboží a uplatnil na ni slevu.

 

7.4 Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním a ošetřováním výrobku

 

7.5 Zboží reklamuje kupující prodávajícímu neprodleně po zjištění závady.

 

7.6 Postup při reklamaci:

 

7.6.1 Kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně.

 

7.6.2 Zboží zašle jako doporučený dopis nebo balík (ne dobírkou) na adresu prodávajícího: Zdeňka Růžová Kučeravá, Na Vyhlídce 384, Kamenice 251 68. Zboží musí být vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození.

 

7.6.3 Do zásilky přiloží kupující Reklamační list nebo může použít volnou formu, která obsahuje popis reklamace, kontaktní údaje (adresu, telefon a e-mail) kupujícího, kopii dokladu o koupi zboží a návrh vypořádání reklamace (uvedeny v čl. 7.9 obchodních podmínek). Zboží musí být zasláno čisté a kompletní.

 

7.7 Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší reklamační lhůtě. Prodávající je povinen kupujícímu zaslat s vyřízenou reklamací i reklamační protokol.

 

7.8 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu zboží zpět k prodávajícímu. Aby náhrada vynaložených nákladů na dopravu byla kupující proplacena, je kupující povinen doložit doklad o vynaložených nákladech.

 

7.9 Oprávněná reklamace je vyřízena jednou z následujících variant:

a) odstranění závady

b) sleva na zboží

c) vrácení peněz

d) výměna za nové zboží

 

7.10 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.11 Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

8. Vyloučení odpovědnosti

 

8.1 Zakoupením střihů a eBooků prodávající předává své vlastní zkušenosti. Prodávají neručí za kvalitu výsledného produktu, který kupující zhotoví. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací ze střihů a eBooků.

9. Uživatelský účet

 

9.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

9.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

9.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

9.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

9.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

9.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat kupujícího, která vyplňuje do objednávky a poskytujete prodávajícímu. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data nejsou poskytována třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

10.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

 

10.3 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

 

10.4 Získávání a zpracovávání osobních údajů Návštěvou webových stránek prodávajícího, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu kupujícího, která mu byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, zaznamenají webové stránky prodávajícího, které navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je prodávajícímu poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlasí také s tzv. mailingem (posílání obchodních sdělení) a v případě, že nadále nechce mailové nabídky odebírat může svůj nesouhlas zaslat na e-mail mamoupoprve@seznam.cz nebo se odhlásit pomocí kliknutí v patičce každého zaslaného e-mailu prodávajícím.

 

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění návštěvnosti webových stránek. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Ceny

 

12.1 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

12.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu.

 

12.3 Informace o cenách výrobků uváděné prodávajícím jsou závazné. Ceny jednotlivých položek jsou prezentovány včetně DPH a neobsahují náklady na doručení zboží.

 

12.4 Cena odpovídá jednotce, která je uvedena u každého zboží. Fotografie uvedené na stránkách e-shopu odpovídají prodávanému zboží nebo materiálům, z kterých je zboží zhotovováno.

 

12.5 Důležité upozornění, barevný odstín se může lišit od skutečnosti z důvodu různého nastavení monitoru.

 

12.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

12.7 Prodávající není plátcem DPH.

 

12.8 Ceny jsou platné do odvolání. Akční nabídky jsou platné do vyprodání zásob.

13. Zabezpečení a ochrana autorských práv

 

13.1 Přístupové údaje k nehmotnému zboží na příslušnou URL adresu nebo nehmotné zboží zaslané elektronickou poštou je určeno pouze pro osobní potřebu zákazníka. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k zakoupenému zboží. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

13.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (např. eBooky, střihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 

14.2 Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14.3 Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem platnosti. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

14.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

14.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

14.6 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

15. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 02.05.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.mamoupoprve.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem.

 

V Kamenici dne 08.07.2020

 

Zdeňka Růžová Kučeravá